Voordelen van samenwerken

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben een eigen rol in het omzien naar en het bieden van ondersteuning aan de naaste in en buiten de kerk. Dat is soms een hele opgave voor kerken en diakenen. Met alle veranderingen in kerk en samenleving komt er veel op de diaconieën af. Hoe kunnen diaconieën met beperkte middelen zo goed mogelijk steun en zorg verlenen? Samenwerken kan in veel gevallen het sleutelwoord zijn. 

Samen werken

Samenwerken met andere kerken biedt op drie gebieden grote voordelen. Je kunt samen leren, samen doen en samen spreken.

Samen leren

Je kunt als diakenen gebruik maken van elkaars diensten en professie. Veel diaconieën binnen een plaats zijn met dezelfde zaken bezig.  Het kan dus uitermate handig zijn om hierin verbinding te zoeken en onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Jouw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander erg belangrijk zijn.  

  • Ervaringen uitwisselen
  • Elkaars expertise benutten
  • Elkaar steunen, inspireren, bemoedigen
Diakenen kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen kerkmuren, maar ook binnen de eigen stad. Uw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander erg belangrijk zijn. Netwerkende kerken, dit is het ondersteunen van elkaar bij het in praktijk brengen van christelijke naastenliefde."
Diaconaal Platform Dordrecht

Samen doen

Diakenen delen de drive om concrete invulling te geven aan naastenliefde. Door de krachten te bundelen, kun je meer activiteiten oppakken.

  • Samenwerken biedt schaalvoordelen
  • Samen kun je nieuwe initiatieven starten en bevorderen
  • Krachten bundelen geeft een beter en breder hulpaanbod
  • Samenwerken geeft betere zichtbaarheid voor de doelgroep
  • Gezamenlijk kun je de ontwikkelingen en het beleid sociaal domein volgen
Wij willen daadwerkelijk aanwezig zijn, daar waar hulpvragen en moeilijkheden zich in onze naaste omgeving voordoen. Wij staan klaar vanuit ons hart, met de ogen van God. God zegt dat hij er zal zijn, voor een ieder die zorg en liefde van hem wil ontvangen.
Caritas HS Hoogezand-Sappemeer

Samen spreken

Door gezamenlijk op te treden als kerken, kun je een duidelijke stem laten horen binnen je woonplaats. Dit is een niet te onderschatten voorrecht dat het samen optrekken met zich mee brengt. 

We willen de stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en een stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoor-baar te maken en de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van hun situatie.
Diaconaal Platform Enschede