Straatpastoraat Leeuwarden

Eén van de activiteiten die voortgekomen zijn uit het Diaconaal Platform Leeuwarden is het project Straatpastoraat. Hoe is het ontstaan en welke vervolgstappen zijn gezet?

Bartel Vianen van het Diaconaal Platform Leeuwarden: “Je formuleert een dergelijk project op basis van een geconstateerde behoefte. In het ‘Aanloophuis van de Kerken’ in Leeuwarden werd geconstateerd dat er voor de doelgroep ‘dak- en thuislozen’ eigenlijk geen geestelijke zorg in de stad te vinden was. De vrijwilligers van het Aanloophuis missen doorgaans de competenties om de problematiek van de grote variëteit aan gasten te kunnen hanteren. Daarom werd de stap gemaakt naar Straatpastoraat.”

Wat is straatpastoraat?

Dit straatpastoraat wordt als volgt gedefinieerd:
“Straatpastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingsvragen en zoekt een balans tussen nabijheid en distantie. De straatpastor heeft oog voor de breukvlakken in de levens van mensen en hoe zij die verwoorden en verwerken. Het is een vrijplaats in de oudste betekenis van het woord. In die zin is het straatpastoraat een veilige plek voor een gesprek over schuld, straf, boete en vergeving en over aanvaarding van jezelf. Bij het straatpastoraat vind je rust in een vaak opgejaagd bestaan, kun je op adem komen en mag je kwetsbaar zijn”.

Wat zijn de doelstellingen?

“De Stichting Straatpastoraat stelt zich ten doel geestelijke zorg te bieden aan dak- en thuislozen in Leeuwarden. Deze zorg zal worden geboden als outreachend pastoraat werkend vanuit de presentietheorie. Het pastoraat wil die mensen bereiken die niet in beeld zijn bij andere vormen van opvang of hulpverlening. Er is vooral aandacht voor de groep zorgmijders en buitenslapers. Bij het straatpastoraat gaat het er vooral om te letten op de ontbrekende aspecten in de bestaande zorgketen.”

Onderzoek

“In Leeuwarden is er allereerst een grondig onderzoek geweest naar  nut en noodzaak voor straatpastoraat’. Hierbij werd bij alle organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor dak- en thuislozen gevraagd naar hun visie op de mogelijkheid van straatpastoraat. Unaniem (en dat was best verrassend!) werd aangegeven dat deze vorm van zorg noodzakelijk en gewenst is maar dat er binnen de huidige zorg geen tijd/geld/capaciteit voor was.
Feitelijk dus een vorm van ‘marktverkenning’.”

Welke partijen werden er bij betrokken?

“In ons geval zijn mensen benaderd die affiniteit hebben met de opvang van dak- en thuislozen, maar ook beschikken over een netwerk binnen het sociaal domein. Noem het maar: relevante deskundigheid. Handig bleek ook de relaties in de plaatselijke politiek. Dit met het oog op financiële steun vanuit de lokale overheid. En er is uitgebreide oriëntatie geweest bij het straatpastoraat in Utrecht, https://utrecht.ngk.nl/straatpastoraat/

Voor welke organisatievorm is gekozen?

“Dat is een onderwerp waarover lang is nagedacht. ‘Informeel’ is niet echt geschikt als er een professionele pastor in dienst moet komen. Dat geldt ook voor ‘werkgroep’. Realiseer je dat je wellicht ook aan fondsenwerving moet gaan doen, wat betekent: een professionele organisatie. Daarom is gekozen voor de oprichting van een eigen stichting. Dat geeft een onafhankelijke positie aan.

Welke stappen zijn gezet om te komen tot uitwerking van het initiatief?

Schrijf een plan waarin je een aantal zaken uitwerkt:
a. beschrijf hoe het initiatief is ontstaan, waarom er behoefte is aan deze vorm van zorg;
b. leg uit wat je onder ‘straatpastoraat’ verstaat, definieer de doelgroep;
c. schrijf concept-statuten, ga naar de notaris, stel een bestuur samen;
d. ga op zoek naar fondsen; probeer vooral plaatselijke kerken te committeren zonder deze formeel een rol te geven. De straatpastor moet vrij kunnen bewegen (presentie);
e. Publiceer een vacature voor een straatpastor;
f. zoek een fondsenwerver;
g. benader lokale politiek/politieke partijen.

Wat zijn de valkuilen en wat biedt extra mogelijkheden?

Valkuilen zijn:

  • straatpastoraat als verlengstuk van gemeentelijke opvang;
  • straatpastoraat als evangelisatieproject;
  • straatpastor als ‘ lopende steunloket’.

Extra mogelijkheden:

  • een diaconaal platform voor materiële ondersteuning;
  • goede contacten met reguliere zorg

Een paar tips tot slot:

  • probeer altijd zoveel mogelijk samen te werken met andere hulpverlenende instanties;
  • word lid van het DAK, Door Aandacht Kracht.

Lees meer over de Stichting Straatpastoraat Leeuwarden op de website
https://www.stichtingstraatpastoraatleeuwarden.nl/